roy fire

Adon Exclusive: Model Valentyn Kustiakov By Christina V Henningstad

roy fire
Adon Exclusive: Model Valentyn Kustiakov By Christina V Henningstad
z1.jpg

Adon magazine exclusive fashion editorial featuring model Valentyn Kustiakov by photographer Christina V Henningstad

Photographer: Christina V Henningstad @christina_henningstad

Model : Valentyn Kustiakov @valentin.custyakov

Make Up & Art Director: Serguei Chatel @serguei_chatel

Hair: Olga Bachuryna @olga_bachuryna

Wardrobe Stylist: Mila Eva @mila.eva