roy fire

Adon Exclusive: Model Telmo Crisóstomo By Fernando Torquatto

roy fire
Adon Exclusive: Model  Telmo Crisóstomo  By  Fernando Torquatto
z.jpg

Adon magazine exclusive fashion editorial featuring model  Telmo Crisóstomo  by photographer  Fernando Torquatto   

 Photo  Fernando Torquatto    @eufernandotorquatto

Model  Telmo Crisóstomo  @telmocrisostomo